Devletlik Pir; Şeyh Safiyyüddin-i Erdebilî Vakfı

  • Ali Sinan BİLGİLİ

Özet

fieyh Safiyyuddin-i Erdebili (1252-1334), fiah ‹smail taraf›ndan kurulan Safevi Devleti’ne ad›n› veren, ‹ran ve Turk illerinde buyuk sayg› duyulan bir murflittir. ‹ran’a hakim olan ‹lhanl›lar ve daha sonra gelen Turk devletleri (Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler), ceflitli gelirleri fieyh Safiyyuddin’in Erdebil flehrindeki dergah›na vakfetmifllerdir. Safevilerin atalar›n›n dergah›na ba.lad›klar› vak›flar›, Osmanl› Devleti 18. yuzy›l bafllar›nda bolgeyi ele gecirirdi.inde tasdik etmifl ve deftere gecirmifltir. Bu vak›f defteri, Safevi ve Osmanl› devrinde Erdebili vakf›n›n sosyo-ekonomik durumunu gosteren en onemli kaynakt›r. Araflt›rmada bu defter kaynak al›narak fieyh Safiyyuddin-i Erdebili vakf›n›n flartlar›, gelir ve gider kalemleri, ekonomik de.eri, cal›flan personeli ve ald› klar› maafllar, dergah, turbe, mescid ve imaretten oluflan kompleksin ihtiyac maddeleri ve harcama kalemleri gibi hususlar ortaya konulmaya cal›fl›lm›flt›r. Bunun icin “siyakat” yaz›s›yla kaleme al›nan vak›f defteri okunarak de.erlendirilmifltir. Ortaya c›kan bilgiler, vakf›n gelir kaynaklar› itibariyle onemli bir ekonomik guce sahip oldu.unu gostermektedir. Anahtar kelimeler: fieyh Safiyyuddin-i Erdebili, Osmanl› Devleti, Safevi Devleti, Vak›f Muessesesi.