13. Yüzyılda Kırşehir Nureddin Cacabey ve Ahmet Gülşehrî

Lalifer Balibeyoğlu

Özet


Anadolu‟nun Türkler tarafında fethedildiği 11-12. yüzyıllarda gerek dıĢ gerekse iç sa-vaĢlar nedeniyle birliğin tam olarak sağlanması Anadolu‟da bilimsel ve kültürel hayatın baĢla-masını gerektirmiĢtir.l2. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu‟da bilimsel hayatın baĢladığı görü-lür. Büyük merkezlerde Ġslam kültürünün kuvvetlendiği medreselerin açıldığı, hükümdarlar adına Arapça ve Farsça eserler yazıldığı bilinmektedir. 13.yüzyılda Anadolu Moğol istilasın-dan önce medreseler tekkeler ve kütüphaneler kurularak büyük kültür merkezleri oluĢturulma-ya baĢlanmıĢtır. Temmuz l243‟te Boycu Noyan komutasındaki Moğol ordusunun Sivas‟ın doğusunda Kösedağ yöresinde Selçuklu ordusunu bozguna uğratmasıyla Anadolu‟da yarım yüzyıl Moğol egemenliği görülür. Moğol ordusunun bulunduğu bölgede büyük kıyımlar ve yağmalar yapılmıĢtır; ancak Moğol ordusunun yaylağı ve kıĢlağı durumundaki KırĢehir‟in ayrı bir yeri vardır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.