19. Yüzyılda Göynük Kırsalında Kullanılan Sülale ve Erkek Kişi Adları

Zeynel ÖZLÜ

Özet


Bu araĢtırma Temettuat Defterleri ıĢığında Göynük kırsalında kullanılan aile ve erkek Ģahıs adlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, incelenen adlarla Türk kültürü arasındaki iliĢkiye de değinilmiĢtir.  Anahtar Kelimeler: Göynük, Adbilim, Ģahıs adları.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.