MEŞÎHAT ARŞİV KAYITLARINDA HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZILI KAYNAĞIN TESPİTİ

Uğur SÜMER

Özet


Bu çalışmaya konu olan meşayih kayıtı, Topkapı Takyeci mahallesi Bektaşi Dergahı postnişini Hacı Abdullah Baba ve babalardan dört kişinin Bektaşiliğin diğer tarikatlar gibi tanınmasını, İslam dini içerisinde kabul görmesini talep eden bir dilekçe ile dönemin hükümetine, padişaha yazılı başvurularını içeren bir belgedir. Belgenin içerdiği bilgiler ve talepler için görüşleri alınmak üzere Şeyhülislamlık bünyesindeki Meclis-i Meşayih’e iletilen belge üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. 1920 tarihli belgenin çevirisi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı adına, belgeyi İstanbul Müftüğü meşihat arşivinde tespit eden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Işık tarafından gerçekleştirilmiş, belgenin orijinal görüntülerine ve çevirimyazısına çalışmanın ekinde yer verilmiştir. Belgede, Hacı Bektaş Veli’nin şeceresi, Hoca Ahmed Yesevi manevi silsilesi ile Lokman Perende’den aldığı eğitim, evli olmayıp mücerret olduğu, kendinden sonraki temsilcilerinin bel evladı değil yol evladı oldukları, yetiştirdiği derviş sayısı, Bektaşi tarikatının usül ve erkanı hakkındaki bilgileri içeren sadeleştirilmiş türkçe metin ise vakfımız tarafından irdelenerek mevcut yazılı kaynaklar eşliğinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hacı Bektaş Veli; Hacı Bektaş Veli Dergahı; Alevilik; Bektaşilik; Meşîhat Arşivi; Meclis-i Meşâyih

Referanslar


GÖLPINARLI, Abdülbâki (1995), Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. İstanbul.

Ahmet Rifat Efendi (2011), Gerçek Bektaşilik, İz Yayıncılık, İstanbul.

İNALCIK, Halil (2011), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

TEMREN, Belkıs (1998), Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, Ankara.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.