MAKTEL-İ HÜSEYİNLER İLE ALAKALI BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Sibel Özil

Özet


Türk İslam Edebiyatı içerisinde İslami gelenekten beslenerek oluşturulmuş birçok edebî tür bulunmaktadır. Bu edebî türlerin en önemlilerinden birisi de maktel türüdür.

Genel manada bir kişinin ölümü üzerine kaleme alınan bu tür eserler İslam kültüründe özel bir hüviyet kazanarak Maktel-i Hüseyin adı ile yaygınlık kazanmış ve bu metinlerde Hz. Peygamber’ in torunu, Hz. Ali ve Fâtıma’nın evladı Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişi duygusal bir dille anlatılmıştır.

Makteller hakkında hazırlanan çalışmaları derlemeyi amaçlayan bu çalışmada imkan dahilinde Türkçe kaynaklar incelenmiş ve bu kaynaklar ile bir bibliyografya denemesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada ilk olarak makteller ile alakalı kısaca bilgi verilecek, ardından incelenen metinler ve çalışmalar sıralanarak kısaca tanıtılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Hz. Hüseyin, Kerbelâ, Maktel, Maktel-i Hüseyin

Referanslar


Güngör, Şeyma. (1997). "Hadîkatü’s-Suadâ". TDV İslam Ansiklopedisi, c. 15, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 20-22.

Güngör, Şeyma. (2003). "Maktel-i Hüseyin". TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 445-446.

Güzel, Abdurrahman. (2009). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Özçelik, Kenan. (2008). Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin-Sözlük). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özçelik, Kenan. (2010). "Türk Edebiyatında Yazılmış İlk Maktel-i Hüseyin Kimin Eseridir?". Çeşitli Yönleriyle Kerbela II (Edebiyat), 7-16.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.